DKF’s privatlivspolitik

You are here:

DKF’s privatlivspolitik

Revideret 27. maj 2019

Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) er hovedorganisation for kano- og kajakidrætten i Danmark. DKF rummer alle aktiviteter, hvor udøveren ser i sejlretningen og benytter en pagaj, grønlandsåre eller paddel til at bevæge fartøjet fremad.

Forbundet er medlem af Danmarks Idræts-Forbund, European Canoe Association og International Canoe Federation. Dets formål er at virke for kano- og kajakidrættens fremme og at virke for forståelse for og udbredelse af hensynet til miljøet og naturen. Forbundet optræder som fællesorganisation over for myndighederne og offentligheden. Forbundet er øverste myndighed for Euro Paddle Pass i Danmark.

For at DKF kan virke dette formål, er vi nødt til at have viden om danske SUP, kano og kajakklubber, herunder medlemmerne i de danske SUP, kano og kajakklubber og andre der benytter vores uddannelsessystem (IPP).

DKF indsamler derfor en række personoplysninger om dig hos den klub/udbyder/skole, som du er relateret til som medlem, elev, kursist, frivillig eller som ansat. Nedenfor kan du læse mere om, hvilke personoplysninger vi registrerer om dig, hvad vi bruger personoplysningerne til samt dine rettigheder i forhold til vores registrering og brug af dine personoplysninger. Hvis du bliver optaget på et af DKF’s landshold eller elitetrupper, eller bliver DKF frivillig, vil vi indsamle nogle yderligere personoplysninger – se tillige nedenfor.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine personoplysninger til brug for ovenstående formål. Vi videresælger aldrig oplysninger om dig til andre, ligesom vi ikke udleverer dine personoplysninger til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Oplysning om behandlingen af persondata om DKF’s ansatte gives samtidig med tilbud om ansættelse i DKF, dette ikke er omfattet af denne politik.

 

DKF er dataansvarlig – kontaktinformation

DKF er sammen med din klub/udbyder/skole  dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

DKF kan kontaktes her:
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
SE nr. 88 73 04 10
Telefon: 45 43 29 10 94

 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

 • Registrering, udstedelse og fremsendelse af IPP-licens og dokumentation som førstehjælpsbeviser, logbog mm, der er nødvendig i den sammenhæng.
 • Udsendelse af magasinet Kano & Kajak
 • Afholdelse af tema- og årsmøde, regionalmøder og lignende konferencer, kurser og event afholdt af DKF
 • Kontakt til dig om relevante forhold for kano- & kajakroere.
 • Kontakt til klubansatte, klub frivillige og de af klubben oplyste kontaktpersoner med informationer/services
 • Turneringsplanlægning og -afvikling
 • Brug af situationsbilleder taget i og omkring kano- og kajak aktiviteter.
 • Registrering og offentliggørelse af udemærkelser og sportsresultater.
 • Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og historiske formål – som fx danmarksmestre eller lign.
 • Oplysninger om forældre/værge/kontaktperson til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder
 • Planlægning, afholdelse og kontakt vedrørende DKF kurser og events (dette sker kun, såfremt du tilmeldes en DKF aktivitet)
 • Optimering af DKF’s hjemmeside, idet vi ved brug af cookies på hjemmesiden opsamler personoplysninger.
 • udsendelse af nyhedsbreve
 • For at kunne supportere dig som spiller/udøver på DKF’s landshold og elitetrupper
 • For at kunne supportere dig som DKF frivillig
 • Rådgivning og vejledning af DKF-klubberne, såfremt de kontakter os med en konkret sag vedrørende dig, eksempelvis forsikringsspørgsmål eller lignende

For det tilfælde, at du sender os en uopfordret ansøgning eller en ansøgning på baggrund af jobopslag, vil vi behandle de oplysninger, du selv har anført i din ansøgning med det formål at vurdere din ansøgning.

Kategorier af personoplysninger der behandles, herunder retsgrundlaget

Vi behandler personoplysninger på:

Medlemmer af DKF-klubber omfattende både børn og unge under 18 år samt voksne samt andre, der benytter vores uddannelsessystem.

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt DKF-relevante oplysninger som: funktion i DKF-klubben, Instruktør, official, træner og egenfærdigheder samt datoer og ændringsdatoer for alle oplysninger.  

Eliteatleter på DKF’s landshold og elitetrupper:

Såfremt du bliver udtaget til DKF’s landshold og elitetrupper, registrerer vi yderligere en række oplysninger om dig til brug for deltagelse i turneringer, træningslejre og udvikling af dit talent og din karrierre.

De yderligere oplysninger vi behandler er:

 • Paskopier (alene side med billede)
 • Trænings- og testresultater
 • Kropsmål til biometrisk viden samt til brug for uddeling af tøj
 • atlet-relaterede målinger på fysik og teknik
 • Foto og videooptagelser
 • Uddannelse
 • Nummerplade til brug for kørselsgodtgørelse
 • Turneringsresultater og ranglisteplaceringer
 • Træningsjournaler og udviklings- og turneringsplaner
 • Oplysninger om legatmodtagelse til administration heraf
 • Bankkonto
 • CPR-nummer til brug for indberetning til SKAT
 • Kontaktoplysninger på dine forældre/værge/kontaktperson, der bistår dig i forhold til din deltagelse på DKF’s landshold og elitetrupper

DKF frivillige:

Såfremt du melder dig som frivillig for DKF, vil vi ud over dine almindelige medlemsdata, vi får fra din klub, hvis nødvendigt tillige registrere:

 • Tøjstørrelser til brug for uddeling af tøjpakke i det omfang det er relevant.
 • CPR-nummer/børneattest, såfremt du har med unge under 15 år at gøre i dit hverv som frivillig.
 • Nummerplade til brug for kørselsgodtgørelse
 • Bankkonto

Jobansøgere:

Vi behandler og registrer alene de oplysninger, du selv har givet os i den ansøgning.

 

Retsgrundlag for behandlinger i DKF

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). De legitime interesser, der begrunder DKF’s behandling af dine oplysninger, er 1) at DKF alene kan virke for fremme vores sport, såfremt vi har oplysninger og viden om de personer, som udøver sporten, 2) kun kan sende IPP-licenser, medlemsmagasin og lignende, når vi kender de nødvendige kontaktinformationer, 3) kun kan bistå eliteudøver med hjælp til rejser, spiludvikling, stævnedeltagelse m.v., såfremt vi har de fornødne oplysninger og 4) udlevere tøjpakke til relevante personer, såfremt vi har oplysninger om tøjstørrelse m.v. Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer som eliteatlet kræver udtrykkeligt samtykke fra dig. Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer/børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1.

Deling af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 • Eksterne systemudbydere som assisterer DKF med eksempelvis kursusdrift, udstedelse af IPP-licenser, opbevaring af billeder, udsendelse af nyhedsbreve, pressemeddelelser og lign.
 • DKF’s samarbejdsarbejdere, hvis medlemmet specifikt har givet tilladelse.
 • Politiet når vi indhenter børneattester.
 • Rådgivere som DIF, advokater og revisorer såfremt der måtte anses nødvendigt.
 • Appelinstanser i DIF og DKF, såfremt tvister opstår
 • Offentlige myndigheder, når dette er påkrævet iht. til lov – f.eks. SKAT ved kørselsgodtgørelse o. lign.
 • For atleter på DKF’s landshold og elitetrupper deles træningsresultater med træner i klub, kraftcenter, øvrige landsholdstrænere og andre persongrupper involveret i din udvikling som udøver.
 • Andre DKF-medlemmer, der modtager lister med kontaktpersoner på eksempelvis deltagere i turnering, deltagere på kursus m.v.

Overførsel af persondata til modtagere i tredjelande

Som udgangspunkt overfører vi ikke dine data til lande udenfor EU/EØS.

DKF benytter sig af G Suite (google) til mail og dokumenthåndtering. Google apps  lever op til Danmarks og EU regler på GDPR området.

Oversigt over Googles datacentre kan ses her: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html. Overførslen sker med grundlag i Privacy Schield ordningen, som Google har tilsluttet sig.

Du kan se mere her: https://cloud.google.com/security/compliance/gdpr/.

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af DKF indhentes fra den klub, som du er medlem af eller fra dig selv, eller fra en skole eller udbyder, hvor du har taget et IPP-kursus.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe de er relevante for dig og DKF.

Såfremt vi måtte have et lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål, eksempelvis bogføringsloven, forældelsesloven m.v. Herefter vil vi alene gemme dine persondata til brug for statistiske og historiske formål i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 89.

Oplysninger fra jobansøgninger

Uopfordrede ansøgninger og ansøgninger, der ikke har ført til ansættelse, vil blive slettet senest 6 måneder efter, at det er blevet meddelt vedkommende, at DKF ikke kan tilbyde ansættelse, med mindre der er grund til at antage, at sagsanlæg vil ske. I sidstnævnte tilfælde vil oplysningerne blive gemt indtil det er afklaret, om sagsanlæg vil ske.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Langt de fleste informationer retter du selv i ipaddle.dk

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Din indsigelse behandles af DIF’s og DKF’s appel instanser.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.